Výzkumné směry

Energie

Laboratoř se věnuje vývoji nové generace materiálů pro přeměnu solární energie včetně pokročilých fotokatalytických a plasmonických materiálů a solárních cel. Cílem je nalézt efektivní technologie pro získávání zeleného vodíku a přeměnu CO2 na chemikálie s vysokou přidanou hodnotou. Laboratoř vyvíjí také nízkodimenzionální a funkcionalizované materiály pro aplikace v oblasti superkondenzátorů a nových typů iontových baterií.

Katalýza

Výzkum je zaměřen na vývoj nových typů heterogenních katalyzátorů, elektrokatalyzátorů a fotokatalyzátorů s využitím přístupů nanomateriálové chemie, depozičních technik, atomárního inženýrství a defektního inženýrství pro široké spektrum aplikací zahrnujících organickou syntézu, odstraňování bioodpadů, přeměnu a odstraňování CO2 či výrobu aminosloučenin. Zvláštní pozornost je věnována designu a vývoji jednoatomových katalyzátorů s řízením koncentrace, elektronických vlastností a koordinačního okolí atomů kovů ukotvených na 2D materiálech.

Biomedicína a environmentální technologie

Součástí výzkumu Materials – Envi Lab je výzkum uhlíkových materiálů s význačnými fotoluminiscenčními a elektrochemickými vlastnostmi (uhlíkové tečky, deriváty grafenu) a některých nanomateriálů na bázi kovů pro využití v lékařské diagnostice či terapii. Laboratoř se věnuje také designu a vývoji pokročilých materiálů pro detekci a účinné odstraňování polutantů z vod a ovzduší.